Használati feltételek

1. A szolgáltatás leírása

Az europaert.eu egy együttműködési online platform (a továbbiakban: szolgáltatás), amelynek célja, hogy a polgárokat és a szervezeteket a demokráciában való részvételre ösztönözze.

A platform az Európai Parlament által képviselt Európai Unió tulajdonát képezi, és azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a polgárok és szervezetek aktív szerepet tölthessenek be az EU szebb jövőjének megteremtésében. Lehetővé teszi a polgárok és a szervezetek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az europaert.eu közösséggel, és multimédiás tartalmak, például audioklipek, videók, képek és szövegek (a továbbiakban: tartalom) segítségével megosszák fellépéseiket, tevékenységeiket és tapasztalataikat. A felhasználók történeteket és személyes vallomásokat is megoszthatnak, fellépéseket és eseményeket rögzíthetnek, rendezvényeket javasolhatnak és szervezhetnek a közösség többi tagja számára, valamint promóciós anyagokkal segíthetik a Parlament kommunikációját.

2. Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

Az EU-n belül vagy kívül lakóhellyel rendelkező, legalább 13 éves személy veheti igénybe a szolgáltatást. A (18 év alatti) kiskorúaknak a szolgáltatás igénybevételéhez szüleik vagy törvényes gyámjuk engedélyével kell rendelkezniük. A használati feltételek kötik a kiskorú szüleit vagy törvényes gyámjait, és ők a felelősek azért, hogy gyermekük hogyan veszi igénybe a szolgáltatást.

A szolgáltatást valamely szervezet nevében igénybe vevő személyek megerősítik, hogy rendelkeznek az adott szervezet nevében való eljárásra vonatkozó jogosultsággal, és hogy a szervezet elfogadja a használati feltételeket. A szervezetek kötelesek tájékoztatni a Parlamentet a szervezetben bekövetkezett változásokról és/vagy arról, ha képviselőjük elhagyja a szervezetet.

3. Felhasználói kategóriák és szolgáltatási funkciók

Az europaert.eu platform különböző felhasználói kategóriákat (együttesen a továbbiakban: felhasználók) foglal magában, akik mindegyike különböző funkciókat használhat.

3.1. Nem regisztrált felhasználók

„Nem regisztrált felhasználók”: azok a felhasználók, akik nem hoztak létre bejelentkezési fiókot az europaert.eu oldalon. Hozzáférhetnek az europaert.eu oldalon megjelenített információkhoz, eseményekhez, letöltési központokhoz, képzési anyagokhoz és személyes beszámolókhoz vagy böngészhetnek ezek között. Az eseményeket elmenthetik a naptárukba, és megoszthatják azokat a közösségi médiában. A nem regisztrált felhasználók a letöltési központban letölthetik és személyre szabhatják a Parlament kampányainak vizuális tartalmát. Más felhasználók kampányanyagait is letölthetik.

3.2. Regisztrált felhasználók

„Regisztrált felhasználók”: azok a felhasználók, akik létrehoztak bejelentkezési fiókot az europaert.eu oldalon. Ugyanazokat a funkciókat használhatják, mint a nem regisztrált felhasználók. Emellett azonban szerkeszthetik a személyes felületükön található információkat, regisztrálhatnak eseményekre, képzéseken vehetnek részt, és e-maileket fogadhatnak.

3.3. Közreműködő felhasználók

A „közreműködő felhasználók” olyan regisztrált felhasználók, akik események és személyes beszámolók formájában közzéteendő tartalmakat bocsáthatnak rendelkezésre az europaert.eu oldalon. Ugyanazokat a funkciókat használhatják, mint a regisztrált felhasználók. Emellett más felhasználók által letölthető kampányanyagokat is feltölthetnek. Az ilyen tartalmakat a Parlamentnek jóvá kell hagynia az europaert.eu oldalon való közzététel előtt.

3.4. Regisztrált szervezetek

„Regisztrált szervezetek”: olyan szervezetek, amelyek bejelentkezési fiókkal rendelkeznek az europaert.eu platformon, amelyet a szervezet képviselője hozott létre. Az europaert.eu honlapon való regisztráció révén különböző közleményeket kapnak a Parlamenttől (hírlevelek, szemináriumokra szóló meghívások, felmérések stb.). Ez az első lépés, amelyet minden szervezetnek meg kell tennie ahhoz, hogy közreműködő szervezetté válhasson.

3.5. Közreműködő szervezetek

A „közreműködő szervezetek” olyan regisztrált szervezetek, amelyek képviselői az europaert.eu oldalon való közzététel céljából tartalmat bocsáthatnak rendelkezésre. A közreműködő szervezetek képviselői ugyanazokat a funkciókat használhatják, mint a közreműködő felhasználók. Emellett rövid szöveget is javasolhatnak a szervezet neve és logója mellett, amelyeket a szervezet nyilvános profiljaként használhatnak. Megadhatnak a honlapjukra és közösségimédia-fiókjukra mutató linket is. Lehetőségük van arra is, hogy kampányinformációkkal egészítsék ki a nyilvános profilt. Az ilyen tartalmakat a Parlamentnek jóvá kell hagynia az europaert.eu oldalon való közzététel előtt.

Ezenkívül a hozzájáruló szervezetek részt vehetnek a kifejezetten a hozzájáruló szervezetek számára kialakított fórumon.

4. A vonatkozó használati feltételek

A szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata révén valamennyi felhasználó elfogadja, hogy rá nézve kötelezőek a használati feltételek, valamint a következő kiegészítő szabályzatok és közlemények:

 1.   jogi nyilatkozata , kivéve, ha e használati feltételek másként rendelkeznek;

 2.   adatvédelmi szabályzat, amely tájékoztatást nyújt az érintettek jogairól és arról, hogy hogyan kezelik a személyes adatokat az europaert.eu platformon;

 3.   magatartási kódexnek, amely meghatározza az europaert.eu platform használatára vonatkozó irányadó elveket

A közreműködő felhasználókra és közreműködő szervezetekre különös feltételek vonatkoznak (lásd: a 7. szakaszt).

A Parlament módosíthatja ezeket a használati feltételeket vagy a fenti szabályzatokat, hogy azok tükrözzék a szolgáltatási funkciók változásait, illetve jogi és biztonsági okokból. A Parlament tájékoztatja a felhasználókat e használati feltételek vagy a fenti szabályzatok bármely lényeges módosításáról.

5. Felfüggesztés és megszüntetés

A Parlament fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse a szolgáltatáshoz való hozzáférést minden olyan felhasználó számára, aki megsérti ezeket a használati feltételeket vagy a rájuk vonatkozó fenti szabályzatok bármelyikét.  

A Parlament fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a regisztrált felhasználók, közreműködő felhasználók, regisztrált szervezetek vagy közreműködő szervezetek tulajdonában lévő europaert.eu-fiókokhoz való hozzáférést, ha úgy ítéli meg, hogy ez indokolt, anélkül, hogy ez a Parlament részéről a fent említett felhasználók felé bármiféle felelősséget keletkeztetne, különösen abban az esetben, ha a használati feltételek és szabályzatok bármely rendelkezését többszörösen megsértik. 

A Parlament előzetesen és hivatalosan értesíti a regisztrált felhasználókat, közreműködő felhasználókat, regisztrált szervezeteket vagy közreműködő szervezeteket a tulajdonukban lévő europaert.eu-fiókokhoz való hozzáférés felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló szándékáról, megjelölve ennek okait, és felkéri őket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül nyújtsák be észrevételeiket vagy hozzanak korrekciós intézkedéseket.

Ha a regisztrált felhasználók, közreműködő felhasználók, regisztrált szervezetek vagy közreműködő szervezetek által benyújtott észrevételek vagy megtett korrekciós intézkedések vizsgálatát követően a Parlament úgy határoz, hogy leállítja a felfüggesztési vagy megszüntetési eljárást, erről hivatalosan értesíti a regisztrált felhasználókat, közreműködő felhasználókat, regisztrált szervezeteket vagy közreműködő szervezeteket.

Amennyiben nem nyújtottak be észrevételeket, vagy ha a regisztrált felhasználók, közreműködő felhasználók, regisztrált szervezetek vagy közreműködő szervezetek által benyújtott észrevételek vagy a megtett korrekciós intézkedések ellenére a Parlament úgy határoz, hogy folytatja a felfüggesztési vagy megszüntetési eljárást, a partner válaszának kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül hivatalosan értesíti erről a regisztrált felhasználókat, közreműködő felhasználókat, regisztrált szervezeteket vagy közreműködő szervezeteket, megjelölve a felfüggesztés vagy megszüntetés okait, hatálybalépésének időpontját és felfüggesztés esetén az időtartamot.

A regisztrált felhasználók, a közreműködő felhasználók, a regisztrált szervezetek és a közreműködő szervezetek bármikor jogosultak felhasználói fiókjuk lezárására és a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésére. A szolgáltatás megszüntetése azonban nem mentesítheti a felhasználókat a szolgáltatás korábbi használatából és az e használati feltételek megsértéséből eredő felelősség alól. 

6. Általános használati feltételek valamennyi felhasználó számára

6.1. A szolgáltatás igénybevétele

E használati feltételek mellett a felhasználók az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem továbbengedélyezhető és visszavonható engedélyt kapnak a szolgáltatás részeként biztosított szoftver használatára. Ez az engedély minden felhasználó számára lehetővé teszi, hogy a szolgáltatást kizárólag e használati feltételek szerint igénybe vegye.

Az europaert.eu oldalon közzétett tartalom e használati feltételekkel összhangban használható fel (lásd: a 6.6. szakaszt).

6.2. Az Európai Parlament logójának használata

A Parlament logója csak az Európai Parlament logójának használati feltételeiszerint használható, különösen a felhasználók europaert.eu-ban való részvételének előmozdítása érdekében.

6.3. A használatra vonatkozó korlátozások

E használati feltételek semmilyen esetben sem jogosítják fel a szolgáltatás felhasználóit arra, hogy:

 • követeljék a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson közzétett tartalom bármely részének szellemitulajdon-jogát;

 • sokszorosítsák, terjesszék, értékesítsék, engedélyezzék vagy módosítsák a szolgáltatás vagy bármely tartalom bármely részét, kivéve, ha azt e használati feltételek megengedik vagy az alkalmazandó jog lehetővé teszi;

 • megkerüljék vagy kiiktassák a szolgáltatás biztonsági elemeit, csalárd módon vegyenek részt a szolgáltatásban, vagy más módon megzavarják annak működését;  

 • automatizált eszközökkel, például internetes robotokkal stb. férjenek hozzá a szolgáltatáshoz; 

 • a szolgáltatás más felhasználóinak személyes adatait gyűjtsék vagy felhasználják, kivéve, ha ezt az érintett személyek engedélyezik;

 • a szolgáltatást kéretlen levelek terjesztésére vegyék igénye;

 • a szolgáltatást kereskedelmi vagy politikai tartalmak terjesztésére használják fel; 

 • a szolgáltatást bármilyen áru vagy szolgáltatás értékesítésére használják fel.

6.4. A szellemitulajdon-jogok megsértése

A Parlament tiszteletben tartja a harmadik felek szellemitulajdon-jogait, és elvárja, hogy minden felhasználó ugyanígy járjon el az europaert.eu közösségen belül folytatott interakciók során. A Parlament fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa a harmadik felek szellemitulajdon-jogait sértő tartalmakat, és felfüggessze/megszüntesse az europaert.eu azon felhasználóinak fiókjait, akik ismételten megsértik mások szerzői jogait, védjegyeit vagy egyéb szellemitulajdon-jogait.

Bármely jogosult, aki jóhiszeműen úgy véli, hogy az europaert.eu oldalon közzétett tartalom sérti szerzői jogait vagy védjegyjogait, értesítést küldhet a szolgáltatásgazdáknak a copyright@together.eu címre.

6.5. Felelősségkizáró nyilatkozat

A Parlament nem vonható felelősségre a szolgáltatás igénybevételéből eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A Parlament mindent megtesz azért, hogy minimalizálja a technikai hibák okozta zavarokat. Előfordulhat például, hogy az europaert.eu honlapon szereplő bizonyos adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlokban vagy formátumokban hozták létre vagy strukturálták. A Parlament ilyen esetekben nem tudja garantálni, hogy a szolgáltatás nem szakad meg, vagy hogy más módon nem érintik problémák. A Parlament nem vállal felelősséget az olyan hibás adattovábbításért, amely a különböző internetes hálózatokból vagy a felhasználó webböngészőjével való inkompatibilitásból eredhet.

A Parlament nem tudja garantálni, hogy a felhasználók által az europaert.eu-n elérhetővé tett, külső forrásokból és tartalmakból származó információk megbízhatóak vagy naprakészek legyenek. Az europaert.eu platformon található információk és tevékenységek olyan külső honlapokra vagy alkalmazásokra is tartalmazhatnak linkeket, amelyek felett a Parlamentnek nincs ellenőrzése, és amelyekért a Parlament nem vállal felelősséget.

Amikor az europaert.eu felhasználói úgy döntenek, hogy egy olyan külső weboldalra mutató linket követnek, amely nem az europa.eu doménen szerepel, elhagyják a Parlament hivatalos doménjét, és a továbbiakban a külső weboldal sütihasználati elveinek, adatvédelmi szabályzatának és jogi politikáinak hatálya alá tartoznak.

Az europaert.eu-hoz kapcsolódó külső weboldalak vonatkozó adatvédelmi és akadálymentesítési követelményeknek való megfelelése a Parlament hatáskörén kívül esik, és a külső weboldal kifejezett felelőssége.

Ez a felelősségkizáró nyilatkozat nem korlátozza a Parlamentnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 340. cikkéből eredő felelősségét.

6.6. A tartalmak használata

Az egyértelműség érdekében a tartalom olyan szöveg, adat (nem személyes) és multimédiás elem, mint például szövegek, rajzok, grafikonok, ikonok, képek, fényképek, audio- és videoanyagok, amelyeket a Parlament, a közreműködő felhasználók vagy a közreműködő szervezetek tesznek közzé az europaert.eu platformon.

6.6.1.  A Parlament által biztosított tartalom

A Parlament által biztosított tartalom az EU kizárólagos tulajdona. A felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják az EU-t megillető szellemitulajdon-jogokat, a vonatkozó jogszabályok által biztosított jogok és kivételek sérelme nélkül.

Általános szabályként az EU („© Európai Unió, [év(ek)] – Forrás: Európai Parlament” vagy „© Európai Unió, [év(ek)] – EP” megjelöléssel) vagy harmadik felek (© Külső forrás, [év(ek)] megjelöléssel) tulajdonát képező szöveges adatok és multimédiás elemek – amelyekre vonatkozóan az EU használati joggal rendelkezik – újrafelhasználása (sokszorosítása vagy felhasználása) engedélyezett személyes felhasználásra vagy további nem kereskedelmi vagy kereskedelmi terjesztésre, feltéve, hogy az elemet teljes egészében átveszik, és feltüntetik a forrást. Bizonyos adatok újrafelhasználására azonban bizonyos esetekben eltérő feltételek vonatkozhatnak; ebben az esetben az érintett elemet olyan utalással látják el, amely pontosan megjelöli a sokszorosítás egyedi feltételeit.

Az erről a platformról származó adatok vagy multimédiás elemek részleges sokszorosítása során meg kell továbbá jelölni a teljes elem URL-címét, vagy pedig az eredeti weboldalt, ahonnan származik.

A felhasználók kötelezik magukat arra, hogy nem távolítják el és nem módosítják a szerző vagy a forrás megjelölését, és nem próbálják megkerülni a dokumentumok és multimédiás elemek védelmére szolgáló technikai intézkedéseket, például a nyomtatási vagy letöltési korlátozásokat, illetve a látható és nem látható címkéket. Bármiféle jogsértés polgári peres eljárás indítását és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

Szövegeknek vagy dokumentumoknak az europaert.eu platformon feltüntetett hivatalos nyelvi változatokon túli nyelvekre történő fordítása azzal a feltétellel engedélyezett, ha a forrás feltüntetése az adott nyelvre lefordított alábbi szöveggel, megfelelően kiemelt helyen, és megfelelő, szintén az adott nyelvre lefordított felelősséget kizáró nyilatkozat kíséretében jelenik meg:

„Az Európai Unió által az europaert.eu weboldalon [URL megjelölése] közzétett eredeti [nyelv megjelölése] változatból fordítva: © Európai Unió, [év(ek)] – Forrás: Európai Parlament”; vagy „© Európai Unió, [év(ek)] EP”, [A fordítás szellemitulajdon-jogi jogosultjának neve] teljes körű felelősséget vállal a(z) [célnyelv meghatározása] nyelvű fordításért.”

6.6.2.  A közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek által biztosított tartalom

A felhasználók kizárólag az e használati feltételekben ismertetett funkciókkal és felhasználási módokkal összhangban használhatják fel a közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek által az europaert.eu platformon közzétett tartalmat. Az újrafelhasználás kizárólag az europaert.eu célkitűzéseivel kapcsolatos kommunikáció és szerepvállalás céljából engedélyezett, feltéve, hogy a tartalom forrását (azaz az europaert.eu platformot) és az érintett tartalomtulajdonos(oka)t megfelelően feltüntetik.

A felhasználók nem használhatják fel a közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek által az europaert.eu-n közzétett tartalmat kereskedelmi célokra vagy az e használati feltételekben kifejezetten nem engedélyezett bármely más célra (lásd még: a 7.6. szakaszt).

7. A közreműködő felhasználókra és közreműködő szervezetekre vonatkozó különös használati feltételek

7.1. Tartalom közzététele a közreműködő felhasználók által

A közreműködő felhasználók csak akkor tehetnek közzé tartalmat az europaert.eu platformon, ha csatlakoztak az europaert.eu platformhoz és felhasználói fiókot hoztak létre keresztnevük, nevük és e-mail-címük feltüntetésével, e használati feltételekkel és az  adatvédelmi szabályzat összhangban.

7.2. Tartalom közzététele a közreműködő szervezetek által

A közreműködő szervezetek csak akkor tehetnek közzé tartalmat, ha képviselőik csatlakoztak az europaert.eu platformhoz, és felhasználói fiókot hoztak létre keresztnevük, nevük, e-mail-címük, a szervezet neve és beosztásuk feltüntetésével, e használati feltételekkel és az adatvédelmi szabályzattal összhangban.

A nyilvános profilt és a közreműködő szervezetek kiemelt kampányait az EU egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni.

7.3. A tartalom tulajdonjoga

A közreműködő felhasználók és a közreműködő szervezetek felelősek az általuk közzétett tartalmakért és megőrzik az azokhoz fűződő valamennyi szellemitulajdon-jogukat.

7.4. Tartalmi felülvizsgálat és magatartási kódex

A közreműködő felhasználóknak és a közreműködő szervezeteknek garantálniuk kell, hogy tiszteletben tartják a magatartási kódexet, és a szolgáltatáson keresztül nem terjesztenek olyan tartalmat, amely sérti e használati feltételeket és/vagy a magatartási kódexet.

A közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek által az europaert.eu platformnak benyújtott tartalmat a Parlament felülvizsgálja. A Parlament fenntartja a jogot arra, hogy töröljön bármely olyan tartalmat vagy elutasítsa bármely olyan tartalom közzétételét, amely nem felel meg a jelen a használati feltételeknek vagy a magatartási kódexnek, anélkül, hogy ez a Parlament részéről bármiféle felelősséget keletkeztetne a közreműködő felé.

A tartalom Parlament általi felülvizsgálata nem korlátozza a közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek felelősségét, akik továbbra is teljes mértékben felelősek a tartalomért, és felelősek a szolgáltatás jogellenes használatából eredő károkért vagy egyéb felelősségért, beleértve a harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértését is.

7.5. Engedélyezés az EU számára

A tartalomnak az europaert.eu platformon vagy azon keresztül történő közzétételével a közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek a Parlament által képviselt EU számára az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, nem kereskedelmi, továbbengedélyezhető engedélyt adnak az adott tartalom használatára, ideértve a tartalom sokszorosításának, terjesztésének, módosításának és lefordításának jogát, származékos művek létrehozásának jogát, valamint a tartalom bemutatásának és nyilvánossághoz való közvetítésének jogát bármely és valamennyi médiumban, az europaert.eu platform üzemeltetése, népszerűsítése vagy fejlesztése, illetve a Parlament tevékenységeinek előmozdítása céljából, feltéve, hogy a tartalom forrását és a tartalom tulajdonosát megfelelően feltüntetik.

A tartalmak a Parlament honlapjain, a közösségi médiában, a tájékoztató és az érdekeltek bevonását célzó eseményeken, valamint a Parlament összes egyéb kommunikációs csatornáin terjeszthetők.

Az engedély a szerzői jogok és adott esetben a szomszédos jogok teljes időtartamára szól. Ha a tartalmat eltávolítják, az engedély a későbbi felhasználásokra megszűnik, de az eltávolítása előtt engedélyezett felhasználásokra nem.

7.6. Engedélyezés a felhasználók számára

A közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek az europaert.eu felhasználói számára is az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, át nem ruházható, jogdíjmentes, nem kereskedelmi és nem továbbengedélyezhető engedélyt adnak a tartalmaikhoz a szolgáltatáson keresztül való hozzáférésre vagy azok használatára, ideértve a tartalom sokszorosításának, módosításának, lefordításának jogát, származékos művek létrehozásának jogát, valamint a tartalom terjesztésének, bemutatásának és nyilvánossághoz való közvetítésének jogát bármely és valamennyi médiumban, a szolgáltatási funkciók által lehetővé tett módon, és kizárólag az europaert.eu célkitűzéseinek keretében folytatott kommunikáció és az érdekeltek bevonása érdekében, feltéve, hogy a tartalom forrását (azaz az europaert.eu platformot) és az érintett tartalomtulajdonos(oka)t megfelelően feltüntetik.

Az engedély a szerzői jogok és adott esetben a szomszédos jogok teljes időtartamára szól. Ha a tartalmat eltávolítják, az engedély a későbbi felhasználásokra megszűnik, de az eltávolítása előtt engedélyezett felhasználásokra nem.

7.7. Garanciák

A közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek jelen kikötésben garanciát vállalnak arra, hogy:

 • ők a feltöltött tartalom szerzői és/vagy jogosultjai, és/vagy megszerezték az összes szükséges engedélyt és hozzájárulást az adott tartalom felett jogokkal rendelkező harmadik felektől;

 • jogosultak arra, hogy engedélyt adjanak a Parlamentnek és a többi felhasználónak a tartalom e használati feltételek szerinti használatára; 

 • a feltöltött tartalom tekintetében egyetlen harmadik fél sem rendelkezik olyan jogokkal, amelyek bármilyen módon korlátoznák a Parlament vagy más felhasználók e használati feltételekből eredő jogait;

 • a rendelkezésre bocsátott tartalom nem sért semmilyen jogszabályt, sem harmadik felek jogait, például szerzői és szomszédos jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, az ábrázolt személyek képekhez kapcsolódó jogait, illetve a magánélethez való jogokat.

7.8. Felelősség

A közreműködő felhasználók és közreműködő szervezetek teljes mértékben felelősek a tartalmukért, és kifejezetten kötelesek tartózkodni a rágalmazástól, és nem sérthetik a szerzői jogokat, a védjegyjogot, az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályokat vagy bármely más törvényes jogot, illetve nem engedélyezhetik e jogok megsértését.

A Parlament ilyen esetekben nem vállal semmiféle felelősséget, és a felmerülő károkért vagy egyéb felelősségért a közreműködő felhasználó vagy közreműködő szervezet felel.

A közreműködő felhasználók és a közreműködő szervezetek felelősséggel tartoznak a szolgáltatás igénybevétele során elkövetett jogellenes magatartásuk által a Parlament vagy harmadik felek számára okozott veszteségekért vagy károkért.

A közreműködők beleegyeznek abba, hogy megvédik, kártalanítják és mentesítik a Parlamentet az e használati feltételek megsértéséből eredő követelésekkel, perekkel vagy eljárásokkal szemben, ideértve a harmadik felek szerzői jogainak és egyéb szellemitulajdon-jogainak megsértését is.

7.9. A közreműködéssel kapcsolatos személyes adatok

A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az adatkezelő relevánsnak tartja a kapcsolódó közreműködésnek az europaert.eu platformon való közzétételét, ahol a tartalmat a platformot használó valamennyi polgár számára elérhetővé teszik. A közreműködők saját közreműködésük törlését is kérhetik.

A platformon vagy más weboldalon nem jelennek meg konkrét személyes adatok, kivéve:

 • a közreműködő utóneve (vagy teljes neve, ha a közreműködő teljes nevének feltüntetését kéri);

 • a közreműködő képe; 

 • kép, amelyen azonosítható személy szerepelhet;

 • egyéb olyan kontextuális részletek, amelyeket a közreműködő az adott tartalomban kifejezhet.

Az europaert.eu fiókhoz kapcsolódó személyes adatokért kérjük, látogasson el az adatvédelmi szabályzat vonatkozó oldalára.